REGULAMIN SPRZEDAŻY
towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego skiercon.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep. Zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy skiercon.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000548834, NIP 8361859943, nr REGON 361126307.


§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


§ 3. WYMOGI TECHNICZNE


§ 4. ZAKUPY W SKLEPIE


§ 5 . PŁATNOŚCI


§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


§ 7.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


§ 9. REKLAMACJE

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


§ 10. DANE OSOBOWE

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

a także prawo:


§ 11. ZASTRZEŻENIA

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Cech fantastyki "SkierCon"
ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice
adres e-mail: [email protected]

Ja …………………………………………………………… niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/ usług / o świadczenie następującej usługi/ o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.