ECOn - Ekologiczny Konwent Fantastyczny

„W moim języku, w starej mowie entów (...), imię zawsze zawiera historię tego, kto je nosi”
(J.R.R. Tolkien, „Władca Pierścieni: Dwie Wieże”, Księga trzecia, „Drzewiec”)

Meliana

W odległej krainie Oxfordu rosło drzewo – sosna czarna, którą ukochał sobie Ojciec Śródziemia. Niczym Dwa Drzewa Valinoru sosna świeciła własnym, wewnętrznym światłem – kojącym i inspirującym. J.R.R. Tolkien pisał pod nią listy i tworzył. Być może niektóre karty „Władcy Pierścieni” czy „Hobbita” powstały właśnie w cieniu sosny rosnącej w Ogrodzie Botanicznym Oxfordu. Dziś tej sosny już nie ma... Pozostało jednak jej potomstwo. Wierne fanki twórczości Tolkiena odbyły podróż tam i z powrotem przywożąc szyszki świętego drzewka. Ogromnym wysiłkiem Nadleśnictwu Skierniewice udało się z nasion sosny wyhodować siedem sadzonek. Jedna z nich rośnie dziś na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Zwierzyniec Królewski” pod Skierniewicami.

W 2015 roku w ramach Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbył się konkurs „Siedem, by jedną ocalić”, podczas którego sosna została nazwana. Dziś nosi dumne imię Meliana*. Wybrano je spośród 26 nadesłanych propozycji, a uroczyste nadanie imienia odbyło się 23 maja 2015 roku w trakcie Wieczoru Tolkienowskiego, na którym spotkali się fani fantastyki z okolicy. Tak jak Tolkienowska Meliana czuwała nad swym ludem i ochraniała go, tworząc obręcz wokół całego Doriathu, tak skierniewicka sosna rozpościera swoją kojącą moc nad wszystkimi fanami fantastyki – daje wytchnienie i natchnienie.

*Meliana była Majarem - najpiękniejszą i najrozumniejszą ze wszystkich swych pobratymców w ogrodach Lorien, gdzie z początku mieszkała. Miała piękny głos, którym umiała czarować. To właśnie ona nauczyła słowiki śpiewać. Gdy Elfy się przebudziły, wyruszyła do Śródziemna, gdzie przez wieki przebywała. Stała się królową całego Doriathu, który okryła Obręczą, przez którą nikt nie mógł przejść bez jej pozwolenia ani wiedzy. Mieszkała w Menegroth. Z miłości jej i Elu Thingola narodziła się Luthien, która była najpiękniejszą z Eldarów i jako jedyna z nich prawdziwie umarła. Meliana z tego powodu cierpiała, wiedząc, że już nigdy jej nie spotka. Gdy z rąk krasnoludów zginął Król Doriathu, odeszła ze Środziemia, aby nigdy już tam nie powrócić. W Valinorze rozpamiętywała swe dawne smutki. Obręcz Meliany znikła, a Naugrimowie zniszczyli Doriath i ograbili Menegroth zabierając będący tam Silmaril.

W 2022 roku ECOn - Ekologiczny Konwent Fantastyczny odbędzie się w sobotę, 21 maja!

Z radością dajemy znać, że wydarzenie jest dofinansowane ze środków Miasta Skierniewice (I love SKC) w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii.

Wśród atrakcji programowych ECOnu nie brakuje:

 • warsztatów ekologicznych - survivalowych, o bioróżnorodności, gospodarce leśnej i wodnej, czy dzikich roślinach jadalnych

 • staropolskiej wyżerki (kto ma ochotę na kurczaka w 7 chwastach i domowe konfitury?)

 • wieczoru tolkienowskiego (z konkursem wiedzy ze Śródziemia i kalamburami)

 • turniejów gier planszowych

 • tradycyjnego zdjęcia z naszą uroczą Melianą

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

Regulamin:


Konwent

 1. Ekologiczny Konwent Fantastyczny ECOn 2021, zwany dalej konwentem, odbywa się w 11 września 2021 roku na terenie siedziby Nadleśnictwa Skierniewice, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice.

 2. Głównym organizatorem konwentu jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Mszczonowska 25/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej organizatorem, we współpracy z Zespołem Szkół nr 3 w Skierniewicach.

 3. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej, w której udział mogą wziąć osoby mające zgodę organizatora na wstęp i przebywanie na terenie konwentu na ustalonych przez niego warunkach.

Uczestnictwo

 1. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w konwencie jest opaska, uzyskiwana w punkcie akredytacji. Opaskę należy nosić wokół nadgarstka oraz pokazywać na każde wezwanie organizatora lub osób go reprezentujących.

 2. Osoby nieposiadające opaski będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu na podstawie decyzji Organizatora.

 3. Zakazane jest przekazywanie własnej opaski innym osobom celem korzystania z niej.

 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren konwentu osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dzieci do 12 roku życia mają wstęp na konwent wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

 6. Na teren konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, w szczególności: broni białej, broni „bezpiecznej”, wybuchowej, toksycznej, palnej i ASG, a także materiałów o odrażającym wyglądzie lub zapachu.

 7. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania pod ich wpływem. Ponadto obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia i stosowania jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków. Naruszenie ww. zakazów będzie skutkowało wydaleniem z terenu konwentu i powiadomieniem odpowiednich służb w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 8. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania konwentu jakichkolwiek haseł, okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. Zabroniona jest także agitacja o charakterze politycznym.

 9. Osoby przebywające na terenie konwentu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice w celu realizacji konwentu. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:

  • administratorem ich danych osobowych jest Cech Fantastyki „SkierCon”;

  • danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są: wizerunek oraz, w przypadku osób biorących udział w konkursach i turniejach i prowadzących punkty programu – imię, nazwisko i pseudonim;

  • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę, w celu realizacji Konwentu;

  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;

  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;

  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu;

  • dane osobowe są podawane dobrowolnie.

 10. Każdy uczestnik powinien na własną rękę ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przebywania na terenie konwentu. Dodatkowo oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do organizatora w razie doznania szkody psychicznej lub fizycznej w czasie trwania konwentu.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prelegentów) podczas trwania konwentu.

 12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom organizatora. Zastrzeżenia do decyzji organizatora można zgłaszać Zarządowi Cechu Fantastyki „SkierCon” – ich decyzja jest ostateczna.

 13. Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne będzie skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.

Postanowienia szczegółowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany programu konwentu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników konwentu.

 4. W celu rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę organizatora. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na rozpowszechnianie będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia pokrycia powierzchni, na której zostały przyklejone.

 5. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas konwentu.

 6. Na terenie konwentu obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje organizator.

 2. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania.

 4. Niniejszy regulamin jest dostępny:

  • na stronie SkierCon.pl;

  • w akredytacji;

 5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania uczestników.

Galeria:

Partnerzy: